بستن
FA EN AR RU FR CHI

اداره های مدیریت امور مالی

رئیس اداره: رضا کوچکی
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۰۲-۰۱۳                     تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳ داخلی ۶۲۸۷
شرح وظایف:
– بررسی کلیه اسناد پرداختی دانشگاه
– انجام روشهای ممیزی اسناد جاری وعمرانی جهت تطبیق آن با قوانین ومقررات
– رسیدگی اسناد مربوط به نحوه درآمدهای دانشگاه و وصول آن وبررسی اسناد ومدارک هزینه ها
– رسیدگی به حسابها،پیش پرداختها وهزینه های انتقالی وموجودی انبار واموال دانشگاه
– تطبیق اسناد هزینه ارائه شده با بودجه تخصیص یافته
– واخواهی اسناد وگزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط وارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
– بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه، حق التدریس و پایان نامه ها از حیث صحت کسورات محاسبه شده و مزایای پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها
– بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختی طبق حکم انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:

– اهوز صحتی مولوی تلفن داخلی6286

–  کاظم صرفه جو تلفن داخلی6250

نام رئیس اداره :شهربانو خدایاری
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶36-۰۱۳                                            تلفن گویا: ۹-۳۳۶۹۰۴۸۵-۰۱۳      داخلی ۶۲۹۶
شرح وظایف:
بررسی کلیه اسناد پرداختی دانشگاه
انجام روشهای ممیزی اسناد جاری وعمرانی جهت تطبیق آن با قوانین ومقررات
رسیدگی اسناد مربوط به نحوه درآمدهای دانشگاه و وصول آن وبررسی اسناد ومدارک هزینه ها
رسیدگی به حسابها،پیش پرداختها وهزینه های انتقالی وموجودی انبار واموال دانشگاه
تطبیق اسناد هزینه ارائه شده با بودجه تخصیص یافته
واخواهی اسناد وگزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط وارائه نظرات اصلاحی در موارد لزوم
بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه، حق التدریس و پایان نامه ها از حیث صحت کسورات محاسبه شده و مزایای پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها
بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث صحت کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختی طبق حکم انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:
زهرا عاشوری تلفن داخلی۶۳۱3
-اکرم صالحی تلفن داخلی6294
حمیدرضا فدایی تلفن داخلی ۶۲۹۷
اکبر صابری خواه مسئول صدور چک امور مالی تلفن داخلی6289۳

نام رئیس اداره: فاطمه اسدی کما
تلفن گویا: 33690602-۰۱۳                                            داخلی ۶۲۹۵
شرح وظایف:
– کنترل کلیه وجوه دریافتی از خزانه با درخواست وجه ارسالی
-ثبت تعهد و تامین اعتبار برای پرداخت کلیه احکام ،اسناد حقوق ومزایای اعضای علمی وغیر علمی دانشگاه طبق مقررات
-تنظیم درخواست وجه،حواله های ارزی، هزینه های قطعی کلیه تعهدات
-نگهداری و ثبت حسابهای اعتبارات هزینه ای و عمرانی دانشگاه و رعایت میزان و سقف هزینه ها بر اساس تخصیص و اعتبارات مصوب
– رعایت برنامه ها،فصول و مواد هزینه درکلیه پرداخت ها
– بررسی اسناد هزینه ارسالی از طریق عاملین مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات، ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقتنامه های مبادله شده
-ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مدیر امور مالی جهت ارائه به معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وسایر مراجع ذیصلاح
– همکاری با مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری
-انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران :

سیده نرجس میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات تلفن داخلی ۶۲۹۵ – تلفن مستقیم ۳۳۶۹۰۶۰2

نام رئیس اداره: سعیده حسینی
تلفن گویا:               33690874      داخلی 2004
شرح وظایف:
-تهیه، ثبت و نگهداری دفاتر قانونی وکنترل آن
-تهیه، تنظیم ونگهداری آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات جاری وعمرانی
-تهیه و تنظیم صورت خلاصه های لازم و تهیه تراز آزمایشی
-ارائه به موقع صورتهای مالی به مراجع قانونی(دیوان محاسبات، سازمان امور اقتصادی و دارائی و…)
-بایگانی و حفظ و نگهداری اسناد حسابداری
-کنترل سرفصل های حسابداری
– اصلاح مغایرت بین اعتبارات وتنظیم حسابها
– تهیه صورت مغایرت بانکی
-نظارت بر عملکرد صدور چک
-انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

همکاران:

– علی احمدی تلفن داخلی۲۱۰۶
– معصومه همتی زارعی کوهی تلفن داخلی ۲۰1۴
– مهسا خدابخشی تلفن داخلی ۲۰1۴

–مهدی حسینی پور