بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف و برنامه ها

  • پایش و مستند سازی فرآیند ها، بهبود مستمر فعالیتهای مدیریت امور مالی
  • توانمند سازی منابع انسانی
  • استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای خدمات مالی
  • شناسایی و طبقه بندی درآمد های اختصاصی دانشگاه و حذف مراجعات حضوری
  • استقرار بایگانی دیجیتال
  • استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه
  • اصلاح و بهبود آیین نامه و دستورالعمل های مالی