بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده مکانیک

نام مسئول: معصومه احتشامیداخلی: 3038 * تلفنخانه: 9-33690485

شرح وظایف:

– کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره
– کنترل وضعیت نقدینگی واحد های تابعه
– پیگیری وصول مطالبات واحد های تابعه
– نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل های مالی
– ارائه گزارشات مالی به مقام مسئول
– مطالعه قوانین و مقررات مالی
– ارائه پیشنهاد لازم به منظور بهبود روشها