بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی مدیر امور مالی: سعید مسعودی

عنوان مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت IT

سوابق اجرایی: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

شماره تلفن دفتر:۳۳۶۹۰۶۰۱

تلفن داخلی:۶۲۸۴

 

شرح وظایف:

 

  • اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه در امور مالی و نظارت بر حسن انجام آن.
  •  تدوین بخشنامه ها و مقررات مربوط و توجیه آن جهت اجراء و رعایت دقیق در واحدهای تابعه.
  • ارسال پیشنهادات اصلاحی به منظور انجام بهتر و دقیق امور به معاونت اداری و مالی.
  • نظارت دقیق بر درآمدها و مخارج دانشگاه و واحدهای تابعه و اقدام در زمینه مصرف آن طبق مقررات و بر اساس سیاست های دانشگاه.
  • برنامه ریزی و کنترل در نحوه نگهداری حسابهای جاری، طرح و تنظیم دفاتر مختلف و اسناد و اوراق و حفظ و نگهداری آن و همچنین انجام سایر امور مربوط به سپرده ها، درآمدها، اوراق بهادار، حواله های ارزی و …
  • تنظیم برنامه واحدهای تابعه به منظور تهیه و آماده نمودن لیست پرداختی کارکنان به صورت ماهانه و سایر پرداختی ها از محل اعتبارات مربوط مطابق مقررات.
  •  نگهداری حسابهای مربوط به طرحهای عمرانی، جاری و غیره.
  •  برنامه ریزی در زمینه تهیه آمار هزینه ها و دفاتر مربوط به کلیه پرداختی ها به صورت ماهانه