بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای اعلایی معاون مدیریت امور مالی 2047  

اداره دریافت و پرداخت

نام خانوادگی سمت در واحد شماره دخلی شماره مستقیم
خانم خدایاری رئیس اداره دریافت و پرداخت 6296 33690636
خانم عاشوری کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت 6313 33690636
آقای فدایی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6297  
آقای صابری خواه حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک 6289  
خانم صالحی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636
آقای رقتی متصدی امور دفتری امور مالی 6285  

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
خانم حسینی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2004 33690874
آقای احمدی کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2106 33690874
آقای حسینی پور کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها -  
خانم خدابخشی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874
خانم همتی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874

اداره رسیدگی به اسناد

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای کوچکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 6287  
آقای صحتی کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد 6286  
 

اداره اعتبارت و تعهدات

   
خانم اسدی رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602
خانم میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602

اموال و دارایی های دانشگاه

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228 33690603
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  
آقای دلیری متصدی اموردفتری و دبیرخانه 6284 33690601
 
33691061(فکس)