بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

مدیریت امور مالی

آقای مسعودی مدیر امور مالی 6284 ۳۳۶۹۰۶۰۱

آقای اعلایی

معاون مدیریت امور مالی

2047

 

آقای یگانگی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

6296

33690636

آقای تشویقی

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت بازنشستگان

6293

33690603

آقای صحتی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6294

33690636

خانم عاشوری

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6313

33690636

آقای فدایی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6297

 

آقای صابری خواه

حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک

6289

 

خانم صالحی

کارشناس اداره دیافت و پرداخت

6294

33690636

آقای عمویی

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2004

33690874

آقای احمدی

کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2106

33690874

خانم خدابخشی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

خانم همتی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

آقای کوچکی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

6287

 

آقای صحتی

کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد

6286

 

خانم اسدی

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

خانم میرزمانی

کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

آقای دلیری

متصدی اموردفتری و دبیرخانه

6284

33690601

33691061(فکس)