آخرین آگهی های مزایده و مناقصه (جدید)

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" راهبری و نگهداری تأسیسات مجموعه دانشکده تربیت بدنی و خوابگاه بنت الهدی"(تاریخ انتشار1402/05/08)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" راهبری و نگهداری تأسیسات مجموعه پردیس اصلی دانشگاه گیلان و دانشکده فنی شرق گیلان و تعمیر و نگهداری مراکز اپراتوری ، تأسیسات و شبکه مخابراتی کل دانشگاه گیلان"(تاریخ انتشار1402/05/08)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" انجام امور خدماتی و نظافتی دانشگاه گیلان"(تاریخ انتشار1402/05/08)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

 آگهی های مزایده و مناقصه (پایان یافته)

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی دو بلوک 9 واحدی کوی وحدت(تعمیرات دستمزدی)"(تاریخ انتشار1402/04/11)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" نگهداری و راهبری تجهیزات و ارائه خدمات رایانه ای کلیه واحدهای دانشگاه"(تاریخ انتشار1402/03/20)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد" حفاظت و نگهبانی اماکن اداری و خوابگاهی"(تاریخ انتشار1402/03/20)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" راهبری امور نقلیه دانشگاه گیلان"(تاریخ انتشار1402/02/25)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" نگهداری فضای سبز دانشگاه گیلان"(تاریخ انتشار1402/02/25)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد"  انجام امور خدماتی و نظافتی دانشگاه گیلان"(تاریخ انتشار1402/02/25)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" راهبری و نگهداری تاسیسات مجموعه پردیس اصلی دانشگاه گیلان و دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان و تعمیر و نگهداری مراکز اپراتوری، تاسیسات و شبکه مخابراتی کل دانشگاه گیلان "(تاریخ انتشار1402/02/25)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" راهبری و نگهداری تاسیسات مجموعه دانشکده تربیت بدنی و خوابگاه بنت الهدی "(تاریخ انتشار1402/02/25)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  قرارداد" نگهداری و راهبری تجهیزات و ارائه خدمات رایانه ای کلیه واحدهای دانشگاه"(تاریخ انتشار1402/02/20)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد" حفاظت و نگهبانی اماکن اداری و خوابگاهی"(تاریخ انتشار1402/02/20)-کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مزایده  اجاره مزارع برنج دانشگاه گیلان ، به شماره ۵۰۰۱۰۶۰۰۲۸۰۰۰۰۰۱(تاریخ انتشار: 1401/12/09)- کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مزایده  فروش لوازم اسقاط دانشگاه گیلان ، به شماره ۱۰۰۱۰۶۰۰۲۸۰۰۰۰۰۵(تاریخ انتشار: 1401/11/24)- کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی مزایده  فروش درخت های واحدهای دانشگاه ، به شماره ۱۰۰۱۰۶۰۰۲۸۰۰۰۰۰۶(تاریخ انتشار: 1401/11/25)- کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه و اقلام غذایی و تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سلف دانشکده تربیت بدنی و علوم پایه(1401/06/27)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه و اقلام غذایی و تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سلف دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان(1401/06/27)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه و اقلام غذایی و تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سلف  مرکزی و سلف دانشکده منابع طبیعی(1401/06/27)

 

Responsive Image
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور