بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده فنی و مهندسی

نام مسئول: خانم معصومه احتشامی تلفن داخلی ۳۰۳۸

 

شرح وظایف:
– کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره
– کنترل وضعیت نقدینگی واحد های تابعه
– پیگیری وصول مطالبات واحد های تابعه
– نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل های مالی
– ارائه گزارشات مالی به مقام مسئول
– مطالعه قوانین و مقررات مالی
– ارائه پیشنهاد لازم به منظور بهبود روشها

همکاران:

محمد فرحبخش