بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با مدیریت امور مالی

اهداف و ماموریت ها

 • پایش و مستند سازی فرآیند ها، بهبود مستمر فعالیتهای مدیریت امور مالی
 • توانمند سازی منابع انسانی
 • استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای خدمات مالی
 • شناسایی و طبقه بندی درآمد های اختصاصی دانشگاه و حذف مراجعات حضوری
 • استقرار بایگانی دیجیتال
 • استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه
 • اصلاح و بهبود آیین نامه و دستورالعمل های مالی.

مدیر

نام و نام خانوادگی مدیر امور مالی: سعید مسعودی

عنوان مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت IT

سوابق اجرایی: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

شماره تلفن دفتر:۳۳۶۹۰۶۰۱

تلفن داخلی:۶۲۸۴

 

شرح وظایف:

 

 • اجرای خط مشی های تعیین شده از سوی مقامات دانشگاه در امور مالی و نظارت بر حسن انجام آن.
 •  تدوین بخشنامه ها و مقررات مربوط و توجیه آن جهت اجراء و رعایت دقیق در واحدهای تابعه.
 • ارسال پیشنهادات اصلاحی به منظور انجام بهتر و دقیق امور به معاونت اداری و مالی.
 • نظارت دقیق بر درآمدها و مخارج دانشگاه و واحدهای تابعه و اقدام در زمینه مصرف آن طبق مقررات و بر اساس سیاست های دانشگاه.
 • برنامه ریزی و کنترل در نحوه نگهداری حسابهای جاری، طرح و تنظیم دفاتر مختلف و اسناد و اوراق و حفظ و نگهداری آن و همچنین انجام سایر امور مربوط به سپرده ها، درآمدها، اوراق بهادار، حواله های ارزی و …
 • تنظیم برنامه واحدهای تابعه به منظور تهیه و آماده نمودن لیست پرداختی کارکنان به صورت ماهانه و سایر پرداختی ها از محل اعتبارات مربوط مطابق مقررات.
 •  نگهداری حسابهای مربوط به طرحهای عمرانی، جاری و غیره.
 •  برنامه ریزی در زمینه تهیه آمار هزینه ها و دفاتر مربوط به کلیه پرداختی ها به صورت ماهانه

معاون

نام و نام خانوادگی: حسین اعلائی

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت MBA مالی

 

تلفن داخلی: ۲۰۴۷

 

شرح وظایف:

ارزش ها

– تکریم مراجعین و همکاران در راستای شأن و کرامت انسانی و توسعه فضای اعتماد سازی
– استفاده از مدیریت مشارکتی
-گسترش عدالت و پرهیز از تبعیض در ارائه خدمات
-مدیریت علمی و شایسته سالاری
– وظیفه شناسی،اثربخشی، پویایی و نوگرایی
– تفویض اختیار و تمرکز زدایی
– پایبندی به رعایت قوانین و مقررات سازمانی و اخلاق حرفه ای
-توجه به توانمند سازی منابع انسانی
– توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان
-توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی

مسئول دفتر

نام مسئول دفتر: نادر دلیری
تلفن مستقیم: ۳۳۶۹۰۶۰۱- ۰۱۳ تلفن گویا: ۹- ۳۳۶۹۰۴۸۵ – ۰۱۳ داخلی ۶۲۸۴
شرح وظایف:
– دریافت نامه ها، مکاتبات و اسناد مالی رسیده به دفتر وآماده نمودن آنها جهت اخذ دستور از مدیر مالی
– تفکیک وتوزیع نامه ها پس از اخذ دستور وارجاع آنها به واحد های مربوطه
– بررسی کارتابل نامه های اداری از طریق اتوماسیون و پیگیری پرداخت آنها تا حصول نتیجه
– نگهداری وبایگانی(دستی یا دیجیتال) نامه ها ی ضروری جهت استفاده
– تنظیم لیست ملاقات با مدیر و مشخص نمودن ساعت های ملاقات
– پاسخگویی به مراجعین وراهنمایی آنها
– همکاری با سایر واحدهای مرتبط نظیر برنامه، بودجه و تحول اداری در خصوص پاسخگویی به دیوان محاسبات وسایر نهاد ها
– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

همکاران:

-حسین فریدی نامه رسان دفتر مدیرمالی تلفن داخلی ۶۲۸۵

تماس با ما

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای اعلایی معاون مدیریت امور مالی 2047  

اداره دریافت و پرداخت

نام خانوادگی سمت در واحد شماره دخلی شماره مستقیم
خانم خدایاری رئیس اداره دریافت و پرداخت 6296 33690636
خانم عاشوری کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت 6313 33690636
آقای فدایی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6297  
آقای صابری خواه حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک 6289  
خانم صالحی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636
آقای رقتی متصدی امور دفتری امور مالی 6285  

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
خانم حسینی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2004 33690874
آقای احمدی کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2106 33690874
آقای حسینی پور کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها -  
خانم خدابخشی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874
خانم همتی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874

اداره رسیدگی به اسناد

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای کوچکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 6287  
آقای صحتی کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد 6286  
 

اداره اعتبارت و تعهدات

   
خانم اسدی رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602
خانم میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602

اموال و دارایی های دانشگاه

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228 33690603
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  
آقای دلیری متصدی اموردفتری و دبیرخانه 6284 33690601
 
33691061(فکس)